ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:61  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N61 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ივლისის #123 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:60  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N60 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის  დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ივლისის #122 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:59  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N59 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ივლისის #125 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:58  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N58 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკრებულოს საფინანსო და ეკონომიკური განვითარების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ივლისის #124 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:57  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N57 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის სს „აჭარის წყლის ალიანსი“-ს დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

N:56  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  - 56  ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსათვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ

N:55  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  - 55  ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:54  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  - 54 „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე” თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის N4-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

N:53  თარიღი:2016-10-25

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  53 - „თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ბათუმის საკრებულოს 2013 წლის 30 ივლისის №125 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:52  თარიღი:2016-10-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  - 52  ქ. ბათუმის მთავრობასა და ზაზა ბერიძეს შორის დადებულ, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნასყიდობის 2006 წლის 02 ივნისის Nნ-13 (N1-5992) ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანასთან დაკავშირებით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები