ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
N: 57
თარიღი: 2016-10-25
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის სს „აჭარის წყლის ალიანსი“-ს დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 1061 მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :
1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს მიეცეს თანხმობა, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან, ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტებთან ერთად დააფუძნოს (გახდეს პარტნიორი/აქციონერი) სააქციო საზოგადოება „აჭარის წყლის ალიანსი“ და ამ მიზნით განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები.
2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.    

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის
მოვალეობის შემსრულებელი,

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                                                                    ლაშა სირაბიძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები