ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
N: 59
თარიღი: 2016-10-25
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  


„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ივლისის #125 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ   გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :
    1. შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის პერსონალური შემადგენლობის  დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ივლისის #125 განკარგულებაში და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დამტკიცებულ იქნეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის პერსონალური შემადგენლობა შემდეგი სახით:
ა) ვაჟა რამიშვილი  _ კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) ლაშა სირაბიძე  _ კომისიის წევრი;

გ) თენგიზ აფხაზავა  _ კომისიის წევრი;

დ) ჯაბა ბერიძე _ კომისიის წევრი;

ე) ირაკლი ჩავლეიშვილი _ კომისიის წევრი;

ვ) თეიმურაზ ყურაშვილი _  კომისიის წევრი;


ზ) ჯუმბერ კახიძე -  კომისიის წევრი.“.


2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

საკრებულოს თავმჯდომარის
მოვალეობის შემსრულებელი,

საკრებულოს თავმჯდომარის
მოადგილე                                                                                                       ლაშა სირაბიძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები