ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
N: 60
თარიღი: 2016-10-25
ტიპი: განკარგულება
სფერო: სამართლებრივი აქტები

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  


„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის  დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ივლისის #122 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა“ და „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ   გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :
    1. შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობის  დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ივლისის #122 განკარგულებაში და განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დამტკიცებულ იქნეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობა შემდეგი სახით:


ა) ნინო ბერაძე  - კომისიის თავმჯდომარე;

ბ) ირაკლი ჭეიშვილი  - კომისიის წევრი;

გ) თეიმურაზ ბასილაძე - კომისიის წევრი;

დ) ნატალია ზოიძე - კომისიის წევრი;

ე) ირაკლი მიქელაძე - კომისიის წევრი;

ვ) დიმიტრი დარჩია - კომისიის წევრი;

ზ) დავით თედორაძე  - კომისიის წევრი;

თ) ფრიდონ ბრეგვაძე - კომისიის წევრი;

ი) ჯუმბერ კახიძე  - კომისიის წევრი;

კ) თამაზ თურმანიძე - კომისიის წევრი.“.

2. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარის
მოვალეობის შემსრულებელი,


საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                                                    ლაშა სირაბიძე

 
 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები