ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:17  თარიღი:2016-10-27

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №17 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:16  თარიღი:2016-09-27

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №16 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:51  თარიღი:2016-09-09

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N51 - პირადი განცხადების საფუძველზე ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი ჭეიშვილის თანამდებობიდან გადადგომის ცნობად მიღების შესახებ

N:50  თარიღი:2016-09-08

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N50 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატის სამსახურებრივი ავტომანქანებით სარგებლობისათვის საწვავის ყოველთვიური ლიმიტების დაწესების შესახებ“ თვითმმართველი - ქალაქის ბათუმის საკრებულოს 2008 წლის 30 დეკემბრის №88 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:49  თარიღი:2016-09-08

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N49 - „საარჩევნო-სააგიტაციო მასალის განთავსებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ ქ. ბათუმის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 6 ივლისის №28 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:48  თარიღი:2016-09-08

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N48 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის, პრივატიზაციის გეგმის და  სარგებლობის უფლებით განსაკარგი ობიექტების სარგებლობის  საფასურის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის №36 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:47  თარიღი:2016-09-08

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N47 - მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის საცხოვრებელი ბინების საკუთრების უფლებით გადაცემის თაობაზე  ქ. ბათუმის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

N:15  თარიღი:2016-09-08

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №15 - „გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღების და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ნოემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:46  თარიღი:2016-08-04

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N46 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის და მერიის სტრუქტურული ერთეულების  საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს #133 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:45  თარიღი:2016-08-04

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა  N45 - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 26 თებერვლის #8 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები