ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:37  თარიღი:2016-07-06

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N37 - ქ. ბათუმში, გორგილაძის ქ. N63–ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე იაშა (იაკობ) ხალვაშის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:36  თარიღი:2016-07-06

 გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N36 - ქ. ბათუმში, ვაჟა-ფშაველას ქ. N5-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლზე ალექსანდრე (საშა) ჯიჯეიშვილის მემორიალური დაფის განთავსების შესახებ

N:35  თარიღი:2016-07-06

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N35 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ

N:34  თარიღი:2016-07-06

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N34 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების უფლებამოსილების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის  30 ივლისის №52 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

N:33  თარიღი:2016-07-06

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N33 -  „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების უფლებამოსილების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის
30 ივლისის №52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:32  თარიღი:2016-07-06

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N32 - მიმართვა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს ოლიმპიური სტანდარტების  მუნიციპლაური აუზის მოწყობისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთის გამოყოფასა და აუზის სამშენებლო-საპროექტო სამუშაობის შესყიდვასთან დაკავშირებული  ღონისძიებების გატარების შესახებ

N:31  თარიღი:2016-07-06

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N31 - მიმართვა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და  ეკონომიკის მინისტრსა და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს ქ.ბათუმში, მეტაქსას ქ. N 8-10-ში მდებარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადმოცემის შესახებ

N:30  თარიღი:2016-07-06

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N30 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ინიცირებული წინადადების მოწონების თაობაზე

N:29  თარიღი:2016-07-06

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N29 - „საარჩევნო სუბიექტებისათვის საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში საარჩევნო ღონისძიებების გამართვის მიზნით შენობა-ნაგებობების გამოყოფის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს  2014 წლის 24 აპრილის #79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:28  თარიღი:2016-07-06

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N28 - საარჩევნო-სააგიტაციო მასალის განთავსებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები