ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
დეტალური ინფორმაცია
№: ტიპი სფერო
დან მდე სიტყვა
N:27  თარიღი:2016-07-06

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N27 -  „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ტერიტორიაზე დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის-ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 14 სექტემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ ინიცირებული წინადადების მოწონების თაობაზე

N:11  თარიღი:2016-08-06

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №11 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 სექტემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

N:10  თარიღი:2016-07-06

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №10 - „საარჩევნო პლაკატების განთავსებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 6 აგვისტოს №46 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

 

N:9  თარიღი:2016-07-06

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №9 - „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 თებერვლის N4-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

N:8  თარიღი:2016-06-07

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  №8 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 25 დეკემბრის №35 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

N:26  თარიღი:2016-06-07

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N26 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სავაჭრო ჯიხურების ქირის საწყისი წლიური  საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ 

N:25  თარიღი:2016-06-07

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N25 - ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის – გოჩა ხიმშიაშვილის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ

N:24  თარიღი:2016-05-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N24 - მოქალაქე ასლან სარიშვილის განცხადების შესწავლის მიზნით დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

N:23  თარიღი:2016-05-27

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N23 - „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მიერ თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების უფლებამოსილების განმახორციელებელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2010 წლის 30 ივლისის №52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

N:22  თარიღი:2016-04-20

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა N22 - ქალაქ ბათუმის 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

 
 
ვიდეო
 

 

 

ამინდი
 
ბმულები